Tuesday, April 26, 2011

Paella 2

mit Peperoni, Poulet und Pseudo-Cipollata, Tomate vergessen